कार्यक्रम तालिका

समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:30 am - 06:00 am Prabhatbani
06:00 am - 06:30 am Damauli Dairy
06:30 am - 07:00 am Nepali Bahash
07:00 am - 07:15 am Subha prabhat
07:15 am - 07:30 am Nepali BBC sewa
07:30 am - 08:00 am National Songs
07:30 am - 08:00 am Parashar Educational world
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 00:15 am नेपाली खबर
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
1:15 pm - 2:00 pm रिक्वेष्ट आवर
1:15 pm - 3:00 pm रिक्वेष्ट आवर
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
4:00 pm - 6:00 pm पप आधुनिक संगीत
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:30 am - 06:00 am Prabhatbani
06:00 am - 06:30 am Damauli Dairy
06:30 am - 07:00 am Nepali Bahash
07:00 am - 07:15 am Subha prabhat
07:15 am - 07:30 am Nepali BBC sewa
07:30 am - 08:00 am Sahakari Sandesh
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:00 pm - 12:10 pm नेपाली खबर
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
1:15 pm - 2:00 pm रिक्वेष्ट आवर
1:15 pm - 3:00 pm रिक्वेष्ट आवर
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
4:00 pm - 6:00 pm पप आधुनिक संगीत
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:00 pm - 7:30 pm आधुनिक गीतहरु
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
9:15 pm - 10:00 pm बहकिने मन
समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:30 am - 06:00 am Prabhatbani
06:00 am - 06:30 am Damauli Dairy
06:30 am - 07:00 am Nepali Bahash
07:00 am - 07:15 am Subha prabhat
07:15 am - 07:30 am Nepali BBC sewa
07:30 am - 08:00 am saikshik sambad
07:30 am - 08:00 am National Songs
07:30 am - 08:00 am Saikshik Sambad
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:00 pm - 12:10 pm नेपाली खबर
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
1:15 pm - 2:00 pm रिक्वेष्ट आवर
1:15 pm - 3:00 pm रिक्वेष्ट आवर
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
4:00 pm - 6:00 pm पप आधुनिक संगीत
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:00 pm - 7:30 pm आधुनिक गीतहरु
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
9:15 pm - 9:00 pm प्रेरणा
समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:30 am - 06:00 am Prabhatbani
06:00 am - 06:30 am Damauli Dairy
06:30 am - 07:00 am Nepali Bahash
07:00 am - 07:15 am Subha prabhat
07:15 am - 07:30 am Nepali BBC sewa
07:30 am - 08:00 am National Songs
07:30 am - 08:00 am Uddhamshilta ship ra shrijana
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:00 pm - 12:10 pm नेपाली खबर
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
1:15 pm - 2:00 pm रिक्वेष्ट आवर
1:15 pm - 3:00 pm रिक्वेष्ट आवर
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
4:00 pm - 6:00 pm पप आधुनिक संगीत
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:00 pm - 7:30 pm आधुनिक गीतहरु
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
9:15 pm - 10:00 pm केही मीठो बात गर
समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am धार्मिक अनुष्ठान
05:30 am - 06:00 am नेपाली खबर
06:00 am - 06:30 am दमौली डायरी
06:30 am - 07:00 am नेपाली बहस
07:00 am - 07:15 am शुभ प्रभात
07:15 am - 07:30 am बीबीसी नेपाली
07:30 am - 08:00 am जगदम्बा सिमेन्ट कुराकानी
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:00 pm - 12:10 pm नेपाली खबर
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 3:00 pm रिक्वेष्ट आवर
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
4:00 pm - 6:00 pm पप आधुनिक संगीत
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
9:15 pm - 10:00 pm सुन्नेलाई सुनको माला
समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:30 am - 06:00 am Prabhatbani
06:00 am - 06:30 am Damauli Dairy
06:30 am - 07:00 am Nepali Bahash
07:00 am - 07:15 am Subha prabhat
07:15 am - 07:30 am Nepali BBC sewa
07:30 am - 08:00 am Prerana The Inspiration show
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:00 pm - 12:10 pm नेपाली खबर
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
1:15 pm - 2:00 pm रिक्वेष्ट आवर
1:15 pm - 3:00 pm रिक्वेष्ट आवर
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
4:00 pm - 6:00 pm पप आधुनिक संगीत
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
9:15 pm - 10:00 pm साथीसँग मनका कुरा
समय कार्यक्रमको नाम
05:00 am - 05:25 am Dharmik Anusthan
05:30 am - 06:00 am Prabhatbani
06:00 am - 06:30 am Damauli Dairy
06:30 am - 07:00 am Nepali Bahash
07:00 am - 07:15 am Subha prabhat
07:15 am - 07:30 am Nepali BBC sewa
07:30 am - 08:00 am Saikshik Barta
08:00 am - 08:55 am लोक दोहोरी
09:00 am - 09:15 am नेपाली खबर
10:00 am - 10:55 am पप हिट्स
11:00 am - 11:15 am नेपाली खबर
11:15 am - 11:55 am आधुनिक सरगम
12:00 pm - 12:10 pm नेपाली खबर
12:10 pm - 12:55 pm बलिउड प्लानेट
1:00 pm - 1:15 pm नेपाली खबर
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
1:15 pm - 2:00 pm गृहिणी संसार
3:00 pm - 3:15 pm नेपाली खबर
3:15 pm - 4:00 pm आउँदो पुस्ता
4:00 pm - 5:00 pm साथीसँग मनका कुरा
6:00 pm - 6:30 pm नेपाली खबर
6:30 pm - 7:00 pm दमौली डायरी
7:30 pm - 8:00 pm साझा खबर
8:00 pm - 8:45 pm हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी नेपाली
9:15 pm - 10:00 pm मिलबिन्दु